Counter Terrorism Expert Analyzes Paris Terror Takedown