Kim Novak: I Still Won't Vote for Trump Despite His Apology for Mean Tweet